Dr. WAT Wai Ho Benjamin

屈偉豪博士—–資深執業家庭治療師,婚姻及家庭治療哲學博士,擁有美國加洲之執業資格,亦為美國婚姻及家庭治療學會臨床院士暨檢定臨床督導,美國臨床牧關及督導協會院士,香港專業輔導協會院士暨認可督導,香港伯特利神學院婚姻及家庭治療碩士課程主任